หลักการและเหตุผล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีการออกแบบให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย (1) อาคารสำนักงาน (2) สถานศึกษา (3) โรงมโหรสพ (4) ห้างสรรพสินค้า (5) อาคารชุมนุมคน (6) อาคารสถานบริการ (7) สถานพยาบาล (8) อาคารชุด (9) โรงแรม ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบกรอบอาคาร (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบปรับอากาศ (4) อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (5) การใช้พลังงานรวมของอาคาร และ (6) การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร      ทั้งนี้ พพ. อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง
ต้องได้รับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร จะต้องยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารได้มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้การรับรองแบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารตามที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ…. สามารถรองรับการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พพ. จึงได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนฝึกอบรมและ ทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฯ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่ พพ. กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานกับ พพ. ได้ในโอกาสต่อไป

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close